Kindergeld - zasiłek rodzinny w Niemczech!! co trzeba wiedzieć! -

Niemiecki zasiłek rodzinny – Kindergeld wypłacany jest przez Familienkasse Sachsen.

Prawo do tego świadczenia przysługuje wszystkim osobom, które posiadają nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Niemiec (lub posiadają status nieograniczonego podatnika na terenie Niemiec – tzw. unbeschränkte Steuerpflicht) oraz posiadają dzieci w wieku do 18 lat lub do ukończenia 25 roku życia, gdy dziecko nadal się uczy. Czyli prawo do świadczenia mają Polacy pracujący sezonowo lub na stałe w Niemczech, Polacy oddelegowani do pracy w Niemczech, Polacy prowadzący w Niemczech działalność gospodarczą, Polacy mieszkający w Niemczech.  Nie ma znaczenia, że dzieci osoby uprawnionej nie mieszkają na terenie Niemiec.  Zasiłek można także uzyskać na dzieci przysposobione i na dzieci współmałżonka, pod warunkiem, że należą do wspólnego gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Nieograniczony obowiązek podatkowy nabywa osoba która:
– posiada meldunek w Niemczech (i jest w stanie udokumentować swój pobyt w Niemczech np. umową najmu, rachunkami za czynsz)
– lub miejsce stałego pobytu przez co najmniej 183 dni (pół roku) i również jest w stanie udokumentować swój pobyt w Niemczech np. umową najmu, rachunkami za czynsz
– lub złożyła wniosek/prośbę o nadanie nieograniczonego obowiązku podatkowego i został rozpatrzony pozytywnie. Wniosek/prośbę można złożyć jeśli co najmniej 90% dochodów z całego roku pochodzi z Niemiec

Bardzo często Familienkasse żąda od wnioskodawcy przedłożenia, w trakcie procesu przyznawania świadczenia,  zaświadczenia o obowiązku podatkowym na terenie Niemiec. Kwestią ustalania obowiązku podatkowego i wystawiania odpowiednich zaświadczeń zajmuje się  Finanzamt – niemiecki urząd skarbowy właściwy dla danego Wnioskodawcy (decyduje o tym adres zameldowania na terenie Niemiec).

Wysokość świadczenia Kindergeld w ostatnich dwóch latach kształtuje się następująco:
2017
192 EUR miesięcznie na pierwsze dziecko
192 EUR miesięcznie na drugie dziecko
198 EUR miesięcznie na trzecie dziecko
223 EUR miesięcznie na każde kolejne dziecko

2018
194 EUR miesięcznie na pierwsze dzicko
194 EUR miesięcznie na drugie dziecko
200 EUR miesięcznie na trzecie dziecko
225 EUR miesięcznie na każde kolejne dziecko

Polacy ubiegający się o zasiłek rodzinny w Niemczech w przypadku gdy jedno z rodziców dziecka mieszka w Polsce podlegają nie tylko przepisom prawa niemieckiego lecz również przepisom prawa polskiego i unijnego. W związku z tym zanim Familienkasse wystawi decyzję w sprawie niemieckiego świadczenia rodzinnego – Kindergeld – żąda informacji na temat prawa do tego świadczenia w Polsce. Niezbędne jest otrzymanie z Ośrodka Pomocy Społecznej decyzji lub zaświadczenia o prawie lub jego braku do pobierania świadczenia. W tym celu należy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny w  Ośrodku Polityki Społeczne oraz zgłosić pracę małżonka na terenie Niemiec. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej lub Wojewoda wystawia decyzję o przyznaniu bądź nie przyznaniu prawa do zasiłku rodzinnego w Polsce i tą decyzję należy złożyć wraz z wnioskiem o Kindergeld w odpowiedniej Familienkasse. Brak przedłożenia dokumentu potwierdzającego pobieranie lub niepobieranie świadczenia w Polsce będzie skutkować pomniejszeniem należnego świadczenia z Niemiec o kwotę polskiego zasiłku rodzinnego.

O Kindergeld jeszcze do grudnia 2017 roku można się było ubiegać do 4 lat wstecz, jeżeli w tym okresie były spełnione przesłanki do jego otrzymywania. Od 1 stycznia 2018 roku zasiłek na dzieci Kindergeld jest wypłacany jedynie za okres 6 ostatnich przepracowanych miesięcy na terenie Niemiec.

Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub chcesz sprawdzić, czy Twoim dzieciom przysługuje niemieckie świadczenie rodzinne Kindergeld, zapraszam do kontaktu.

Categories: Niemcy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *