Każdy, kto jest pracownikiem austriackiej firmy i przebywa w Austrii przez okres dłuższy niż 183 dni w roku kalendarzowym, jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Austrii i do zapłacenia podatku dochodowego.
To samo dotyczy też przypadku prowadzenia zgłoszonej w Austrii jednoosobowej działalności gospodarczej (bez względu na długość czasu pobytu).Wysokość podatku dochodowego jest uzależniona od wysokości przychodów. Jednakże w przypadku nieprzekroczenia limitu przychodów w kwocie 11 000 EUR, obowiązuje zwolnienie od obowiązku zapłacenia podatku dochodowego, bez potrzeby składania zeznania podatkowego. W razie przekroczenia powyższego limitu wysokość podatku dochodowego zależy od wysokości osiągniętego przychodu.

Przychody w wysokości do 11 000 EUR są wolne od podatku.
Gdy kwota zarobków jest wyższa, stosuje się 6 różnych stawek podatku (progów podatkowych), w zależności od wielkości dochodu.
11 000 – 18 000 EUR podatek wynosi 20%
18 000 – 31 000 EUR podatek wynosi 35%
31 000 – 60 000 EUR podatek wynosi 42%
60 000 – 90 000 EUR podatek wynosi 50%
90 000 – 1 mln EUR podatek wynosi 50%
powyżej 1 mln EUR podatek wynosi 55%

Austriacki urząd skarbowy nie narzuca obowiązku rozliczania się rocznego na nierezydentów, których dochód uzyskany w Austrii nie przekroczył 90% wszystkich dochodów. Kto więc powinien się rozliczyć z austriackim fiskusem?
Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej mają rezydenci podatkowi Austrii, czyli osoby zameldowane w kraju, przebywające w nim ponad 183 dni oraz te, których dochód z Austrii przekroczył 90% całkowitego dochodu. Zeznanie podatkowe muszą złożyć także podatnicy, których zarobki przekroczyły 12 000 EUR bądź dochód z innych źródeł przekroczył 730 EUR.

Rozliczenie wykonują również emeryci, renciści i osoby pobierające nieopodatkowane świadczenia. Bezwzględny obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym mają osoby wezwane do złożenia deklaracji podatkowej.

Termin na złożenie zeznania podatkowego za dany rok podatkowy upływa w Austrii z końcem kwietnia roku następnego. Rok podatkowy podobnie, jak w Polsce tożsamy jest z rokiem kalendarzowym, co oznacza, że rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia. Podatnicy zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej muszą to zrobić więc do 30 kwietnia następnego roku.
W Austrii obowiązuje tzw. podatek progresywny, to znaczy, iż ze wzrostem wysokości przychodów rośnie procent ich opodatkowania.

W Austrii każdy podatnik rozlicza się indywidualnie. Nie istnieje wspólne rozliczenie podatkowe z małżonkiem, chyba że roczny dochód wynosi 11 000 EUR lub więcej. Wówczas do podstawowych dokumentów, jakie należy złożyć do urzędu skarbowego, ubiegając się o zwrot nadpłaconego podatku w Austrii, konieczne jest dołączenie zaświadczenia EU/EWR.

Nadpłata podatkowa przekazywana jest bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany w deklaracji podatkowej. Terminy zwrotu podatku w Austrii nie są ściśle określone – wszystko zależy od czasu, w którym zostaną złożone wszystkie niezbędne dokumenty.
Austriackie prawo podatkowe pozwala na rozliczenie podatku za pięć lat wstecz.

Zgodnie z austriackim prawem podatkowym za rezydenta w Austrii uznaje się każdą osobę, która w tym kraju przepracowała co najmniej 6 miesięcy bez przerwy. Austriackim rezydentem jest także osoba, której dochody z pracy ze wszystkich krajów wynoszą 90% całego dochodu rocznego.

Dochody z Austrii a rozliczenie podatku w Polsce
W 2019 roku po raz ostatni była stosowana metoda zwolnienia z progresją w stosunku do dochodów z Austrii. Oznaczało to, że wykazany dochód z Austrii nie był opodatkowany, ale zaliczał się do wyliczenia stawki procentowej podatku dochodowego nałożonego na polskie zarobki. Co więcej, podatnicy nieuzyskujący dochodu w Polsce nie musieli składać zeznania podatkowego PIT w polskim urzędzie skarbowym. Tutaj nastąpiła duża zmiana.
Polska i Austria podpisały Konwencję MLI mającą na celu walkę z podwójnym opodatkowaniem dochodów z różnych państw. Niestety nowa forma rozliczenia zakładająca zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia nakłada obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w polskim urzędzie skarbowym każdemu podatnikowi pracującemu w Austrii. Nowe przepisy obejmą dochody uzyskane po 1 stycznia 2019 roku.

W efekcie po zakończeniu 2019 roku podatkowego będzie należało w polskim urzędzie skarbowym złożyć PIT-36 z załącznikiem ZG. Wykazany w nim dochód z Austrii będzie podlegał opodatkowaniu, ale podatnik będzie miał możliwość odliczenia zapłaconego już podatku za granicą. Odliczenie jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Dodatkowo przy rozliczeniu można skorzystać z ulgi abolicyjnej, która zakłada wyliczenie różnicy między podatkami wynikającymi z obu metod rozliczania i odjęcie jej od kwoty należnego podatku.

Polacy pracujący w Austrii będą musieli od 2020 roku aby rozliczać się nie tylko z austriackim fiskusem, ale także z rodzimym urzędem.
Proszę o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo skorzystać z powyższej usługi za pośrednictwem mojej kancelarii. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego poprowadzenia Państwa sprawy.

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?