Zgłoszenie i rozliczenie dochodów niemieckich w Polsce w Urzędzie Skarbowym musi wykonać podatnik, który w wybranym roku posiadał:

  • miejsce zamieszkania w Polsce lub ośrodek interesów życiowych w Polsce (żona / dzieci), oraz
  • uzyskał(a) dochody w Niemczech i jednocześnie dochody w Polsce lub innych krajach objętych umową podatkową „proporcjonalnego odliczenia”, takich jak: Holandia Austria Czechy

Rozliczeniu podlegają dochody uzyskane w Niemczech z tytułu m. in.:

  • zatrudnienia – wynagrodzenia otrzymywanego od holenderskiego pracodawcy;
  • niemieckiego zasiłku dla bezrobotnych – Arbeitslosengeld otrzymywanego z Arbeitsamt;
  • niemieckiego zasiłku / świadczenia chorobowego – Krankengeld otrzymywanego z Krankenkasse;
  • niemieckiej renty lub emerytury;
  • wypłaty ekwiwalentu urlopowego z SOKA BAU.

Zgodnie z dyrektywą Rady Unii Europejskiej, Polska jest członkiem programu „automatycznej wymiany informacji o dochodach”. W związku z czym istnieje duże prawdopodobieństwo, że prędzej czy później Urząd Skarbowy i tak sam znajdzie niemieckie dochody podatnika.

Jeżeli tak się stanie, Urząd Skarbowy wezwie go do złożenia wyjaśnień i ma prawo nałożyć na podatnika „karą skarbową” za ich zatajenie.

Dlatego jeśli nie zgłosiłeś(aś) dochodów niemieckich w Polsce, doradzamy ci ich rozliczenie lub wykonanie korekty już złożonej rocznej deklaracji podatkowej.

Rozliczając się z podatku dochodowego za granicą, nie możemy zapominać o polskich Urzędach Skarbowych nawet, jeśli osiągnęliśmy swoje dochody w innych państwach. Chcąc uniknąć nieprzyjemnych sytuacji musimy przygotować roczne zeznanie przed polskim Urzędem Skarbowym. Dochody osiągnięte w niektórych krajach nie wymagają opłacania podatku w Polsce.

Co do zasady każdy podatnik, w tym osoba fizyczna, która posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowym w Polsce, podlega tutaj opodatkowaniu. Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą rezydencji, osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce posiadają tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. W praktyce oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wszystkie uzyskiwane dochody, zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

Kwestia sposobu rozliczenia zagranicznych przychodów zależna jest od tego, czy z krajem, w którym przychody były uzyskiwane, Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wskazuje ona, w jakim kraju i w jakiej stawce podatnik powinien opodatkować uzyskane przychody.

W przypadku konieczności opodatkowania przychodów uzyskanych za granicą w danym kraju, umowa określa metody uniknięcia opodatkowania w Polsce, tak by finalnie nie płacić podatku dwukrotnie.

Przychody uzyskane w kraju, z którym Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, w zależności od stosowanej metody rozliczania przychodów mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce lub zostać wyłączone z podstawy opodatkowania. Wszystko zależy od podpisanej umowy pomiędzy państwami, regulującej kwestie opodatkowania przychodów uzyskanych w danym państwie. Zgodnie z powyższym istnieją dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:

  • metoda wyłączenia z progresją
  • metoda proporcjonalnego odliczenia.

Jeżeli podatnik uzyskiwał przychody w kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o podwójnym opodatkowaniu, wówczas musi on uwzględnić uzyskane przychody z zagranicy w zeznaniu rocznym i opodatkować w Polsce z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia.

Metoda wyłączenia z progresją a przychody z zagranicy w zeznaniu rocznym
Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją przychody zagraniczne nie podlegają opodatkowaniu w Polsce (zwolnienie z opodatkowania), jednak mają wpływ na ustalenie stopy procentowej, według której obliczana będzie wartość podatku dla dochodów osiągniętych w Polsce. Zastosowanie tej metody i wykazanie w zeznaniu rocznym przychodów z zagranicy będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy podatnik, poza przychodami z zagranicy, osiągnie przychody również w Polsce podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym, osiągający przychody zagraniczne, dla których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, nie wykazują dochodów z zagranicy w zeznaniu rocznym PIT-36L. Jeśli jednak zagraniczne przychody zostały uzyskane w państwie, dla którego zgodnie z podpisaną umową obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia, wówczas przychody z zagranicy w zeznaniu rocznym PIT-36L oraz załączniku PIT/ZG będą wykazywane.

Metoda wyłączenia z progresją polega na:

dodaniu dochodu uzyskanego za granicą (zwolnionego z opodatkowania) do dochodów uzyskanych w Polsce

od uzyskanej sumy dochodów wyliczany jest podatek dochodowy według skali podatkowej 18% lub 32% (od nadwyżki powyżej 85 528 zł),wartość podatku dzieli się przez sumę dochodów z Polski i z zagranicy, otrzymaną wartość mnoży się przez 100,uzyskane w Polsce dochody mnoży się jeszcze raz przez otrzymaną stopę procentową (do dwóch miejsc po przecinku).

Za pomocą wyżej wymienionych kroków, dla których zastosowanie ma metoda wyłączenia z progresją, uzyskany zostanie „obliczony podatek”.

Metoda proporcjonalnego odliczenia w przychody z zagranicy w zeznaniu rocznym

W przypadku metody proporcjonalnego odliczenia dochody uzyskane za granicą podlegają opodatkowaniu w Polsce, z tą różnicą, że podatek (liczony od całości dochodów) jest pomniejszony o zapłacone za granicą zaliczki (tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w państwie obcym). Obowiązek wykazania przychodów z zagranicy w zeznaniu rocznym istnieje zawsze, nawet w sytuacji, gdy podatnik nie osiągnie przychodów w Polsce opodatkowanych skalą podatkową lub podatkiem liniowym.

Limit podatku zapłaconego za granicą, który podlega odliczeniu, ustala się następująco:

dochód uzyskany za granicą dodajemy do dochodów uzyskanych w Polsce,
od sumy dochodów (zaokrąglonych do pełnych złotych) obliczany jest podatek dochodowy według skali podatkowej 18% lub 32% (od nadwyżki powyżej 85 528 zł) lub podatek w wysokości 19% w przypadku formy opodatkowania podatkiem liniowym, wartość podatku mnoży się przez dochód uzyskany za granicą dzielony przez łączne dochody.

Obliczony limit będzie wskazywał maksymalną wartość podatku zapłaconego za granicą, jaką może odliczyć podatnik.

Rozliczenie w polskim Urzędzie Skarbowym -zwrot podatku PIT może otrzymać każdy obywatel Polski odprowadzający składki na rzecz tego podatku. Osoby, podejmujące legalną pracę poza granicami kraju, zobowiązane są do ich wykazywania w Urzędzie Skarbowym.

Przygotowujemy zeznania roczne przed polskim Urzędem Skarbowym, gdyż wszystkie dochody ,osiągnięte poza granicami naszego kraju, powinny być wykazane w polskiej skarbówce.

Dochody uzyskane w Niemczech, Belgii, Austrii i Czechach należy zgłosić polskiemu fiskusowi w zeznaniu rocznym, ale nie płaci się od nich podatku w Polsce.

Proszę o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo skorzystać z powyższej usługi za pośrednictwem mojej kancelarii. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego poprowadzenia Państwa sprawy.

Zapraszam do korzystania z usług mojej firmy!

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?