Rejestracja do celów podatkowych VAT w Niemczech

Każdy przedsiębiorca, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzi swoją działalność również na terenie Niemiec, tj. świadczy usługi np. budowlane, podlega przepisom postępowania podatkowego w Niemczech. To prowadzi do tego, że działalność taką należy zgłosić we właściwym dla niego Urzędzie Skarbowym w Niemczech.

W takim przypadku należy zarejestrować się i składać w niemieckim urzędzie skarbowym regularne zgłoszenia dotyczące podatku VAT.

Centralna właściwość Urzędów Skarbowych w Hameln, Oranienburgu, Cottbus i Nördlingen z oddziałem w Donauwörth dla zagranicznych przedsiębiorstw i pracowników nie ulega zmianie nawet, jeśli osoba prawna dodatkowo posiada miejsce zamieszkania lub w przypadku spółek osobowych / kapitałowych, siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium Niemiec.

Zwolnienie z płacenia zaliczki podatku (tzw. Freistellungsbescheinigung)
Legislatywa niemiecka mówi, że jeśli na terytorium Niemiec wykonywana jest działalność budowlana, tzn. czynność dotycząca nieruchomości, wtedy z wystawionych faktur zleceniodawca powinien potrącać podatek od wynagrodzeń, o ile ich wystawca nie został zarejestrowany w niemieckim urzędzie podatkowym i nie uzyskał zwolnienia z płacenia zaliczki podatku (tzw. Freistellungsbescheinigung). Zwolnienie takie musi obowiązywać najpóźniej w czasie zapłaty faktury, czyli z pracami można zacząć i prowadzić je równolegle ze staraniami o uzyskanie zwolnienia z podatku.

Po przedłożeniu zleceniodawcy ważnego zwolnienia, musi on wypłacić pełną kwotę faktury, to znaczy nie może dokonać potrącenia z faktury zaliczki podatku. W przypadku, gdyby zleceniodawca potrącił już z faktury zaliczkę podatku, można zażądać jej zwrotu, lecz jest to możliwe dopiero po zakończeniu danego roku kalendarzowego.

Zwolnienie z zaliczki podatku musi posiadać każdy podmiot w całym łańcuchu poddostawców. Oznacza to, że zarejestrować powinna się firma, osoba fizyczna zarobkowo czynna oraz wszyscy ewentualni poddostawcy, o ile tacy są. W przypadku, gdyby poddostawcy danej firmy nie dysponowali zwolnieniem z płacenia zaliczki podatku, wtedy zgodnie z legislatywą niemiecką firma taka jest zobowiązana do potrącania tym poddostawcom z faktur zaliczek podatku, które musi następnie odprowadzić do niemieckiego urzędu skarbowego.

W razie posiadania ważnego zwolnienia z zaliczki podatku, zleceniodawca musi wypłacić pełną kwotę faktury, to znaczy nie może dokonać potrącenia zaliczki podatku z kwoty faktury.

O zwolnienie z zaliczki podatku należy wystąpić z chwilą rozpoczęcia wykonywania w Niemczech prac budowlanych. Zwolnienie takie musi obowiązywać najpóźniej w czasie zapłaty faktury, czyli z pracami można zacząć i prowadzić je równolegle ze staraniami o uzyskanie zwolnienia z podatku.

Wynagrodzenia za usługi budowlane podlegają według niemieckiego prawa o podatku dochodowym szczególnemu odliczeniu od podatku (tzw. potrącenie podatku przy robotach/usługach budowlanych), o ile zleceniodawca (odbiorca świadczonych usług) jest przedsiębiorcą. Następnie zleceniodawca może dokonać potrącenia podatku od świadczenia wzajemnego w wysokości 15% oraz jego zgłoszenia i odprowadzenia do 10 dnia w następnym miesiącu płatności we właściwym dla zleceniobiorcy (świadczącego usługę) Urzędzie Skarbowym.

Odliczenia podatku należy dokonać również wtedy, jeżeli dochody, które podlegają potrąceniu od podatku zgodnie z § 48 niemieckiej Ustawy o podatku dochodowym, nie mogą być opodatkowane w Niemczech zgodnie z umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (§ 48d ustęp 1 niemieckiej Ustawy o podatku dochodowym).

Potrącenie podatku przez zleceniodawcę nie następuje w szczególności wtedy, gdy zleceniobiorca przedłożył swojemu zleceniodawcy w dniu płatności ważną decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku zgodnie z § 48b niemieckiej Ustawy o podatku dochodowym.

Aby uzyskać taką decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku zleceniobiorca może złożyć pisemny wniosek we właściwym dla niego Urzędzie Skarbowym, o ile dokonał już rejestracji podatkowej. Jeżeli jeszcze nie został przyznany numer identyfikacji podatkowej, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku wraz z doręczeniem kwestionariusza rejestracji podatkowej (rejestracja podatkowa).

Przedsiębiorstwu nie posiadającemu siedziby na terenie Niemiec właściwy dla niego Urząd Skarbowy wyda decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku, jeżeli jest udowodnione, że zleceniobiorca wypełnia swoje obowiązki podatkowe w Niemczech zgodnie z przepisami. Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku jest również możliwe, jeżeli przedsiębiorca nieposiadający siedziby na terenie Niemiec może przedstawić w wiarygodny sposób, że nie ma do zapłacenia w Niemczech żadnych podatków (na przykład w przypadku krótkoterminowej działalności w Niemczech). Ewentualnie Urząd Skarbowy ustala informacje na podstawie wypełnionego kwestionariusza. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w karcie informacyjnej dotyczącej odliczeń od podatku przy robotach/usługach budowlanych zgodnie z § 48 niemieckiej Ustawy o podatku dochodowym.

Niemieckie zeznania podatkowe
W przypadku, kiedy zostaną spełnione ustawowe warunki do zaistnienia na terytorium Niemiec miejsca stałego prowadzenia działalności gospodarczej, do celów płacenia w Niemczech podatku dochodowego należy prowadzić księgowość w myśl niemieckiej legislatywy, stanowiącej podstawę do sporządzenia zeznania podatkowego. Taki sam obowiązek powstaje z chwilą zgłoszenia na prawie niemieckim działalności gospodarczej jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
Zaczyna wtedy obowiązywać konieczność prowadzenia księgowości i ewentualnie składania zgłoszeń podatku VAT w niemieckim urzędzie skarbowym.
W przypadku wykonywania w Niemczech prac budowlanych czy montażowych na jednym miejscu dla jednego klienta przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w Niemczech powstaje stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej do celów podatku dochodowego, wtedy dany dochód uzyskany w Niemczech należy opodatkować i prowadzić księgowość w myśl niemieckiej legislatywy, stanowiącej podstawę do sporządzenia zeznania podatkowego.

W przypadku transakcji, które wyłączają procedurę zwrotu podatku naliczonego, dokonać należy podatkowej rejestracji w Urzędzie Skarbowym.
Złożyć należy deklaracje VAT oraz roczne zeznania podatku VAT, w których należy zgłosić obroty i podatki naliczone, jak również uiścić powstały podatek obrotowy. Nadwyżka podatku naliczonego zwracana jest przedsiębiorcom przez Urząd Skarbowy.
Deklaracje VAT należy złożyć w okresie przewidzianym dla każdej deklaracji do 10 dnia po upływie danego okresu przewidzianego do złożenia deklaracji. Naliczony w deklaracji podatek (zaliczka) należy zapłacić w tym samym dniu.
Roczne zeznania podatku VAT należy złożyć do 31.05 roku następnego.
Deklaracje VAT oraz roczne zeznania podatku VAT należy przekazać zgodnie z urzędowym rejestrem danych drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania: www.elster.de.

Proszę o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo skorzystać z powyższej usługi za pośrednictwem mojej kancelarii. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego poprowadzenia Państwa sprawy.

Właściwość niemieckiego urzędu skarbowego dla polskiego przedsiębiorcy

Właściwość niemieckiego urzędu skarbowego dla przedsiębiorcy, którego miejsce zamieszkania, siedziba lub zarząd znajduje się w Rzeczpospolitej Polskiej i wykonującego usługi budowlane odbiorcom na terytorium Niemiec, określa:
• nazwisko przedsiębiorcy
• nazwa spółki cywilnej
• nazwa osoby prawnej
w zależności na jaką literę alfabetu się zaczyna.

W stosunku więc do polskich przedsiębiorstw/przedsiębiorstw budowlanych i ich pracowników / pracowników oddelegowanych w wyżej wymienionych przypadkach właściwym dla nich Urzędem Skarbowym jest:
• Urząd Skarbowy w Hameln, jeśli nazwisko przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna się od liter A do G
• Urząd Skarbowy w Oranienburg, jeśli nazwisko przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna się od liter H do L
• Urząd Skarbowy w Cottbus, jeśli nazwisko przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna się od liter M do R
• Urząd Skarbowy w Nördlingen, jeśli nazwisko przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna się od litery S do Z

Dane kontaktowe poszczególnych urzędów skarbowych
Finanzamt Hameln
Süntelstraße 2, 31785 Hameln, Niemcy
E-Mail: Poststelle@fa-hm.niedersachsen.de
Tel. +49 5151 2040
Fax: (05151) 204 – 200

Finanzamt Oranienburg
Heinrich-Grüber-Platz 3, 16515 Oranienburg, Niemcy
E-Mail: poststelle.fa-oranienburg@fa.brandenburg.de
Telefon: 03301 857-0
Telefax: 03301 857-1300

Finanzamt Cottbus
Vom-Stein-Str. 29, 03050 Cottbus
E-Mail: poststelle.fa-cottbus@fa.brandenburg.de
Telefon: 0355 4991-4100
Telefax: 0355 4991-4150

Finanzamt Nördlingen
Tändelmarkt 1, 86720 Nördlingen
E-Mail: poststelle.fa-noe@finanzamt.bayern.de
Telefon: 09081 215-0
Fax: 09081 215-1010

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?