Jednym z podstawowych świadczeń socjalnych w Austrii jest zasiłek rodzinny czyli Familienbeihilfe (nazywany też Kindergeld/Kinderbeihilfe). Familienbeihilfe jest to świadczenie przyznawane na każde dziecko urodzone w Austrii.Familienbeihilfe przysługuje rodzicom, którzy żyją na terytorium Austrii i planują zostać w tym kraju, a ich dzieci zamieszkują razem z nim, a także rodzicom, którzy w dużej części opłacają utrzymanie dzieci, które mieszkają samodzielnie. Prawo do zasiłku przysługuje na dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia. Na dzieci starsze wsparcie przysługuje jedynie w przypadku, gdy się dokształcają. Wniosek o zasiłek składamy do najbliższego naszemu miejscu zamieszkania Urzędu Skarbowego – Finanzamt. Urząd ma prawo sprawdzić czy informację zawarte we wniosku są prawdziwe.

Zasiłek wypłacany jest co 2 miesiące w odpowiednich kwotach.
Osoby mające prawo do zasiłku rodzinnego w Austrii :
• obywatele Austrii
• obywatele UE/EOG oraz obywatele Szwajcarii
• obywatele państw trzecich, którzy przebywają w Austrii na podstawie dokumentu uprawniającego ich do stałego pobytu w Austrii
• osoby ze statusem uchodźcy

Wysokość świadczenia
Ze względu na wiek dziecka świadczenie kształtuje się następująco:
Na każde dziecko: 114,00 EUR
Od miesiąca, w którym dziecko ukończy 3 lata: 121,00 EUR
Od miesiąca, w którym dziecko ukończy 10 lat: 141,50 EUR
Od miesiąca, w którym dziecko ukończy 19 lat: 165,10 EUR

W zależności od liczby dzieci świadczenie wzrośnie o następującą kwotę:
14,20 EUR – w przypadku 2 dzieci
52,20 EUR – w przypadku 3 dzieci
106,00 EUR – w przypadku 4 dzieci
160,00 EUR – w przypadku 5 dzieci
214,20 EUR – w przypadku 6 dzieci
364,00 EUR – w przypadku 7 dzieci

Dodatkowo do kwoty zasiłku rodzinnego Familienbeihilfe wypłacany jest dodatek tzw. Kinderabsetzbetrag. Warunkiem przyznania Kinderabsetzbetrag jest złożenie wniosku na zasiłek rodzinny. Nie jest on stricte wsparciem finansowym, które jest wypłacane wraz z zasiłkiem rodzinnym a wypłatą w formie podatku negatywnego. Wynosi 58,40 EURO miesięcznie na każde dziecko, a jego przyznanie nie wymaga składania żadnego dodatkowego wniosku. Kinderabsetzbetrag jest automatycznie przyznawane wszystkim rodzinom, pobierającym zasiłek rodzinny w Austrii.

Zasiłek rodzinny dla dzieci urodzonych i zameldowanych w Polsce który przysługuje wnioskodawcy to tzw. zasiłek wyrównawczy Differenzzahlung i Ausglechzahlung (Beih 38)
Differenzzahlung to dodatek przeznaczony dla osób, które na stałe wyemigrowały, ale dziecko pozostało pod opieką drugiego rodzica bądź opiekuna prawnego. Taki rodzic ma prawo do wyrównania różnicy pomiędzy zasiłkiem otrzymywanym w Polsce na dzieci, a tym który, przysługiwałby mu, gdyby cała jego rodzina znajdowała się na terenie Austrii. Prawo do tego dodatkowego zasiłku przysługuje na tych samych zasadach jak w przypadku dzieci przebywających na terenie Austrii. Zasiłek jest wypłacany po upływie roku kalendarzowego, w jednorazowej kwocie.

Według rozporządzenia EU- 883/2004 rozróżniamy tutaj kilka możliwość, przykłady:
1. rodzina: dziecko i jeden z małżonków mieszka w Polsce i nie ma w Polsce dochodów, drugi z małżonków pracuje na stałe w Austrii. Rodzinne wypłaca w tym przypadku Austria.
2. rodzina: dziecko i jeden z małżonków mieszka w Polsce i ma w Polsce dochody(praca, firma etc), drugi z małżonków pracuje na stałe w Austrii. Rodzinne wypłaca w tym przypadku Polska. Austria może wypłacić różnicę.
3. W przypadku rozwodu czy separacji, jeśli osoba rozwiedziona mieszka w Polsce i pracuje, i również dziecko mieszka w Polsce, krajem który wypłaca rodzinne jest Polska. Jeśli drugi z małżonków mieszka i pracuje w Austrii kraj ten może wypłacić różnicę.

Proszę o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo skorzystać z powyższej usługi za pośrednictwem mojej kancelarii. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego poprowadzenia Państwa sprawy.
Zapraszam do korzystania z usług mojej firmy!

Każdy, kto jest pracownikiem austriackiej firmy i przebywa w Austrii przez okres dłuższy niż 183 dni w roku kalendarzowym, jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Austrii i do zapłacenia podatku dochodowego.
To samo dotyczy też przypadku prowadzenia zgłoszonej w Austrii jednoosobowej działalności gospodarczej (bez względu na długość czasu pobytu).Wysokość podatku dochodowego jest uzależniona od wysokości przychodów. Jednakże w przypadku nieprzekroczenia limitu przychodów w kwocie 11 000 EUR, obowiązuje zwolnienie od obowiązku zapłacenia podatku dochodowego, bez potrzeby składania zeznania podatkowego. W razie przekroczenia powyższego limitu wysokość podatku dochodowego zależy od wysokości osiągniętego przychodu.Przychody w wysokości do 11 000 EUR są wolne od podatku.
Gdy kwota zarobków jest wyższa, stosuje się 6 różnych stawek podatku (progów podatkowych), w zależności od wielkości dochodu.
11 000 – 18 000 EUR podatek wynosi 20%
18 000 – 31 000 EUR podatek wynosi 35%
31 000 – 60 000 EUR podatek wynosi 42%
60 000 – 90 000 EUR podatek wynosi 50%
90 000 – 1 mln EUR podatek wynosi 50%
powyżej 1 mln EUR podatek wynosi 55%

Austriacki urząd skarbowy nie narzuca obowiązku rozliczania się rocznego na nierezydentów, których dochód uzyskany w Austrii nie przekroczył 90% wszystkich dochodów. Kto więc powinien się rozliczyć z austriackim fiskusem?
Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej mają rezydenci podatkowi Austrii, czyli osoby zameldowane w kraju, przebywające w nim ponad 183 dni oraz te, których dochód z Austrii przekroczył 90% całkowitego dochodu. Zeznanie podatkowe muszą złożyć także podatnicy, których zarobki przekroczyły 12 000 EUR bądź dochód z innych źródeł przekroczył 730 EUR.

Rozliczenie wykonują również emeryci, renciści i osoby pobierające nieopodatkowane świadczenia. Bezwzględny obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym mają osoby wezwane do złożenia deklaracji podatkowej.

Termin na złożenie zeznania podatkowego za dany rok podatkowy upływa w Austrii z końcem kwietnia roku następnego. Rok podatkowy podobnie, jak w Polsce tożsamy jest z rokiem kalendarzowym, co oznacza, że rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia. Podatnicy zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej muszą to zrobić więc do 30 kwietnia następnego roku.
W Austrii obowiązuje tzw. podatek progresywny, to znaczy, iż ze wzrostem wysokości przychodów rośnie procent ich opodatkowania.

W Austrii każdy podatnik rozlicza się indywidualnie. Nie istnieje wspólne rozliczenie podatkowe z małżonkiem, chyba że roczny dochód wynosi 11 000 EUR lub więcej. Wówczas do podstawowych dokumentów, jakie należy złożyć do urzędu skarbowego, ubiegając się o zwrot nadpłaconego podatku w Austrii, konieczne jest dołączenie zaświadczenia EU/EWR.

Nadpłata podatkowa przekazywana jest bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany w deklaracji podatkowej. Terminy zwrotu podatku w Austrii nie są ściśle określone – wszystko zależy od czasu, w którym zostaną złożone wszystkie niezbędne dokumenty.
Austriackie prawo podatkowe pozwala na rozliczenie podatku za pięć lat wstecz.

Zgodnie z austriackim prawem podatkowym za rezydenta w Austrii uznaje się każdą osobę, która w tym kraju przepracowała co najmniej 6 miesięcy bez przerwy. Austriackim rezydentem jest także osoba, której dochody z pracy ze wszystkich krajów wynoszą 90% całego dochodu rocznego.

Dochody z Austrii a rozliczenie podatku w Polsce
W 2019 roku po raz ostatni była stosowana metoda zwolnienia z progresją w stosunku do dochodów z Austrii. Oznaczało to, że wykazany dochód z Austrii nie był opodatkowany, ale zaliczał się do wyliczenia stawki procentowej podatku dochodowego nałożonego na polskie zarobki. Co więcej, podatnicy nieuzyskujący dochodu w Polsce nie musieli składać zeznania podatkowego PIT w polskim urzędzie skarbowym. Tutaj nastąpiła duża zmiana.
Polska i Austria podpisały Konwencję MLI mającą na celu walkę z podwójnym opodatkowaniem dochodów z różnych państw. Niestety nowa forma rozliczenia zakładająca zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia nakłada obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w polskim urzędzie skarbowym każdemu podatnikowi pracującemu w Austrii. Nowe przepisy obejmą dochody uzyskane po 1 stycznia 2019 roku.

W efekcie po zakończeniu 2019 roku podatkowego będzie należało w polskim urzędzie skarbowym złożyć PIT-36 z załącznikiem ZG. Wykazany w nim dochód z Austrii będzie podlegał opodatkowaniu, ale podatnik będzie miał możliwość odliczenia zapłaconego już podatku za granicą. Odliczenie jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Dodatkowo przy rozliczeniu można skorzystać z ulgi abolicyjnej, która zakłada wyliczenie różnicy między podatkami wynikającymi z obu metod rozliczania i odjęcie jej od kwoty należnego podatku.

Polacy pracujący w Austrii będą musieli od 2020 roku aby rozliczać się nie tylko z austriackim fiskusem, ale także z rodzimym urzędem.
Proszę o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo skorzystać z powyższej usługi za pośrednictwem mojej kancelarii. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego poprowadzenia Państwa sprawy.

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?