Wiek emerytalny w Austrii to 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Granica ta będzie obowiązywała do końca 2023 roku. Od 2024 granica wiekowa kobiet będzie stopniowo podnoszona by wyrównać ją do wieku emerytalnego mężczyzny. Ma to nastąpić do roku 2033.

Kobiety, które urodziły się do 1.12.1963 roku mogą przejść na emeryturę jeszcze w wieku 60 lat, natomiast te urodzone po 2.06.1968 roku dopiero w wieku 65 lat.

Dla kobiety urodzonych pomiędzy 1963 a 1968r, wiek emerytalny będzie przyrastał średnio o pół roku co pół roku.

By móc otrzymać emeryturę w Austrii, trzeba przepracować minimum 180 miesięcy – 15 lat naliczonego czasu ubezpieczenia emerytalno-rentowego. W tym przynajmniej przepracowanych 7 lat /84 miesiące i opłacania składek z tego tytułu.

Do czasu pracy wliczane są również:

  • okresy samoubezpieczenia (Selbstversicherung) i ubezpieczenia kontynuowanego (Weiterversicherung) w celu opieki nad bliskim członkiem rodziny od 3 stopnia niedołęstwa (Pflegestufe),
  • okresy samoubezpieczenia i ubezpieczenia kontynuowanego w celu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem,
  • okresy karencji ze względu na pobyt umierającego członka rodziny lub znacznie upośledzonego dziecka w hospicjum (Familienhospizkarenz).

Dla osób urodzonych od 1.01.1955 roku, dla których przed i po 2005 roku były odprowadzane składki, część emerytury będzie obliczana według starych a część według nowych przepisów i w ten sposób pula pieniędzy zostanie przekazana na Pensionskonto.

Pensionskonto zostało wprowadzone by scentralizować i wprowadzić przejrzystość w obliczaniu czasu ubezpieczenia i wysokości emerytury. Wcześniejsze różnice w przepisach dla poszczególnych grup zawodowych zostały sprowadzone do ujednoliconych przepisów dla wszystkich.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

świadczenia przysługujące osobom, które wskutek choroby zawodowej lub kalectwa są niezdolne do dalszego wykonywania swego zawodu

Osoby urodzone od 1.01.1964 roku mogą przejść na rentę inwalidzką w Austrii jeśli spełnią poniższe kryteria:

– inwalidztwo lub niezdolność do pracy musi trwać przynajmniej pół roku i musi być stwierdzona przez lekarza (Begutachtung).

W przypadku stwierdzonej przez lekarza trwałej i nieodwracalnej niezdolności do pracy renta inwalidzka przyznawana jest na czas nieokreślony w innym przypadku wniosek należy składać co dwa lata.

– okres ubezpieczenia i opłacania składek musi wynieść 180 miesięcy obowiązkowych składek rentowo emerytalnych odprowadzanych przez pracodawcę (plus miesiące pobierania macierzyńskiego lub 300 miesięcy ubezpieczenia, tutaj liczone są miesiące bezrobocia, opieki nad dzieckiem, służby wojskowej lub cywilnej, urlopu szkoleniowego)

– w przypadku, gdy osoba niezdolna do pracy składa wniosek a nie osiągnęła jeszcze 50 roku życia okres ubezpieczenia obniża się do 60 miesięcy obowiązkowego ubezpieczenia w ciągu ostatnich 120 miesięcy.

– dla osób, które ukończyły już 50 rok życia okres obowiązkowych miesięcy wydłuża się z każdym kolejnym miesiącem życia

– przed ukończeniem 27 roku życia wystarczy tylko pół roku opłacania składek

– obowiązkowe miesiące ubezpieczenia nie są brane pod uwagę, gdy inwalidztwo lub niezdolność do pracy są powstałe w wyniku wypadku w pracy czy choroby zawodowej

Wniosek o rentę inwalidzką czy o rentę z tytułu niezdolności do pracy należy złożyć w przynależnym nam urzędzie ubezpieczeń rentowych PV.

Wniosek ten zostanie najpierw rozpatrzony jako wniosek o Rehabilitationsgeld, w trakcie rozpatrywania którego, ubezpieczalnia musi stwierdzić czy dla wnioskodawcy istnieje możliwość powrotu do pracy po rehabilitacji lub czy istnieje możliwość przebranżowienia.

W przypadku przebranżowienia i wzięcia udziału w szkoleniach czy kursach. W tym czasie może zostać wypłacane tzw. Umschulungsgeld

W tym artykule zamieściliśmy ogólne informacje i przybliżone wartości obowiązkowych ubezpieczeń i możliwości przejścia na rentę z tytułu kalectwa czy niezdolności do pracy w Austrii. Osoby chore mogą też otrzymać zasiłek pielęgnacyjny Pflegegeld.

Każdy wniosek zostaje rozpatrzony przez ubezpieczalnie indywidualnie. W trakcie rozpatrywania brane są pod uwagę takie czynniki jak: czy osoba składająca wniosek była zatrudniona jako robotnik czy pracownik, czy pracowała w wyuczonym zawodzie czy nie, jak długo pracowała w danym zawodzie, jak długo były odprowadzane składki w poszczególnych przypadkach, czy było płacone dodatkowe ubezpieczenie, czy osoba była na bezrobociu lub opiekowała się dzieckiem lub osobą chorą.

Przepisy są tak zawiłe i jest ich tyle, że nie starczyłoby stron na opisanie tego wszystkiego.

Ważne jest, że każda osoba, która jest niezdolna do pracy i zostanie to potwierdzone przez lekarza może złożyć taki wniosek, a ubezpieczalnia sprawdzi, czy spełnione są wymogi otrzymania takiej renty.

Renta wdowia

Renty rodzinne z tytułu śmierci współmałżonka gwarantują zabezpieczenie socjalne w takich przypadkach. Po śmierci ubezpieczonego przyznanie świadczenia zależy od wieku ubezpieczonego oraz czy zostały przedłożone orzeczenie o niepełnosprawności lub inwalidztwie.

Wysokość świadczenia  wynosi  od  0  do  60%  emerytury,  którą  otrzymałby  ubezpieczony i zależy m.in. od wysokości dochodówwspółmałżonka.

Renta sieroca

Renty  dla  sierot  gwarantują  im  kontynuowanie  nauki  i   zapewniają  środki   do   życia   w  przypadku  śmierci  jednego   lub   obojga   rodziców.   Wysokość   świadczenia   wynosi w przypadku śmierci jednego z rodziców – 40% i 60% w przypadku śmierci obojga rodziców. Świadczenie to może być pobierane do momentu ukończenia 18 roku życia, lub ukończenia okresu nauki, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych –bezterminowo.

Proszę o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo skorzystać z powyższej usługi za pośrednictwem mojej kancelarii. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego poprowadzenia Państwa sprawy.

Zapraszam do korzystania z usług mojej firmy!

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?